Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“.

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 23.09.2020 oznámenie o strategickom dokumente „Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu - Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Autor/zdroj: PhDr. Petra Zahumenská
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 05.10.2020 17:30
Upravené: 06.10.2020 08:27

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról