ID R007 II/552 Košice – Veľké Kapušany – hranica UA – región Abov

Konkrétny cieľ: Zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Logá projektu

Celkové oprávnené výdavky:  4 309 091,86 EUR
Nenávratný finančný príspevok:  4 093 637,27 EUR
Vlastné zdroje:  215 454,59 EUR

Opis projektu:

Projekt rieši stavebnú úpravu cesty II/552 v okrese Košice okolie v regióne Abov ako významnej spojnice obcí na juhu kraja s krajským mestom Košice, od kumulatívneho  staničenia 6,280 po 26,300 km, čo je dĺžka 20,080 km. Samotná obnova asfaltového povrchu/nová konštrukcia vozovky je po napočítaní jednotlivých úsekov v celkovej dĺžke 4,149 km. V rámci stavebnej úpravy ide o zosilnenie vozovky, stabilizáciu cestného telesa, úpravu krajníc, rekonštrukciu 2 mostov v stavebno-technickom stave č.5 „zlý“, úpravu 6 autobusových zastávok v oboch smeroch a výstavbu nástupíšť, aplikáciu bezpečnostných prvkov – osadenie oceľových zvodidiel, blikačov na priechode pre chodcov, bezpečnostných zariadení – 1 merač okamžitej rýchlosti, dopravného značenia a informačných systémov – 2 meteostanice.

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zlepšiť dostupnosť k cestnej infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému prostredníctvom aktivity rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy.

Výsledok:

Výsledkom projektu bude zlepšenie napojenia regiónu na medzinárodnú cestnú sieť a k zvýšeniu mobility a dostupnosti. Cieľom navrhovanej stavebnej úpravy je zvýšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zvýšenie dopravného komfortu užívateľov komunikácie, predĺženie životnosti dotknutých stavebných objektov. Realizáciou predmetnej stavby sa zlepší komfort účastníkov cestnej premávky na predmetnej komunikácii, skráti sa doba premávky na cestnej komunikácii, minimalizujú sa náklady na bežnú údržbu ciest, zníži sa hladina hluku, emisií od vozidiel, doplnením bezpečnostných zariadení sa zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

Autor/zdroj: Ing. Katarína Svistáková
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 04.03.2021 12:00
Upravené: 04.03.2021 15:16

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról