Rekonštrukcia a modernizácia objektu DSS Prakovce – Matilda Huta

Miesto realizácie: Prakovce, celkové náklady: 766 975,20 €

Logo: Logo Regionálneho operačného programu  Vlajka EÚ

Slogan: EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA "Investícia do vašej budúcnosti"
Výška NFP:  728 626,44 €
Operačný program: Regionálny operačný program

Cieľ projektu:
Skvalitnenie infraštruktúry sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a  sociálnej kurately.

Špecifický cieľ projektu

  • vytvoriť zariadenie podporovaného bývania pre ľudí s  mentálnym postihnutím
  • podpora autonómie a samostatného vedenia života
  • rehabilitačné služby a priestory pre pohybové aktivity klientov
  • vytvoriť priestorové podmienky pre ergoterapiu

Aktivity projektu:

  • komplexná rekonštrukcia objektu (architektonicko-stavebné riešenie, vykurovanie, vzduchotechniku, elektroinštaláciu, zdravotechniku a rozvod plynu)
  • vytvorenie zariadenia podporovaného bývania a ergoterapeutických dielní (keramická,  tkáčska a zámočnícka dielna)
  • obstaranie vnútorného vybavenia do rekonštruovaných priestorov vrátane obstarania IKT vybavenia a internetového pripojenia

Výstupy projektu:

  • na prízemí objektu zriadené dielne - budú využívané pre účely ergoterapie
  • na poschodí - priestor pre  podporované  bývanie  pre 12 nových klientov -  dve trojposteľové a tri dvojposteľové izby –ubytovanie so  zohľadnením štandardov na m2 obytnej plochy (8 m2/1 klient)
  • v podkroví - priestory pre obslužný personál,  ktorý bude zabezpečovať prevádzku DSS Prakovce – Matilda Huta súvisiacu so zariadením  podporovaného bývania a ergoterapeutickými dielňami

Partneri projektu:

Termín začiatku projektu: júl 2010
Termín ukončenia projektu:
Typ projektu: Investičný
Fáza realizácie: v realizácii

Ďalšie informácie:

 

Prílohy:

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.02.2013 11:09
Upravené: 14.05.2014 13:02

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy