MOST – Inovatívny model zvýšenia zamestnateľnosti absolventov vysokých škôl

Miesto realizácie: Košický kraj- okresy Sobrance, Michalovce, Trebišov, Rožňava, Gelnica, S.N. Ves, Košice I a Košice - okolie, celkové náklady:81 856,00 €

Logo:

Slogan: 

Výška NFP:  77 763,00 €
Operačný program: Phare

Cieľ projektu:

- prispieť k zlepšeniu podmienok zamestnateľnosti absolventov vysokoškolského a  bakalárskeho štúdia v Košickom kraji posilnením a zlepšením ich zručností v  oblasti prípravy a realizácie rozvojových programov a projektov, súčasne prispieť k vytvoreniu lepších podmienok a mechanizmov pre ich zamestnávanie v  organizáciách, ktoré majú zámer využívať prostriedky európskej pomoci

Aktivity projektu:

- analýza vedomostí a zručností absolventov pre potreby potenciálnych zamestnávateľov
- cielené vzdelávanie kombinované so stážou u  potenciálnych zamestnávateľov
- príprava rozvojových zámerov a projektov pre  potenciálnych zamestnávateľov s využitíém zručností školených absolventov
- vytvorenie partnerstiev medzi účastníkmi projektu (absolventi, vysoké školy, zamestnávatelia, úrady práce)

- spracovanie súboru doporučení pre inováciu vzdelávania na vysokých školách a spracovanie prípadovej štúdie pre opakovateľnosť pilotného modulu

Výstupy projektu:

- 40 účastníkov úspešne absolvujúcich tréning
- odborná stáž absolventov tréningu
- súbor doporučení pre vysoké školy

- prípadová štúdia

Partneri projektu:  ARR, TU Košice

Termín začiatku projektu:
Termín ukončenia projektu: 
Typ projektu:  Neinvestičný
Fáza realizácie: Ukončený

Ďalšie informácie:

Prílohy:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 15.05.2013 15:15
Upravené: 16.05.2014 20:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról