IDES - Zavádzanie duálneho vzdelávacieho systému a identifikácia jeho kvality

Číslo projektu: 2019-1-SK01-KA202-060776

Projekt bol zameraný na podporu systémov duálneho vzdelávania v inštitúciách OVP alebo iných možných typoch škôl.

Medzi problémy, ku ktorých riešeniu projekt prispel, patrila nerovnováha teoretického a praktického vzdelávania. V zúčastnených krajinách existuje nesúlad medzi vzdelávacími systémami a požiadavkami trhu práce, čo spôsobuje vysokú nezamestnanosť mladých ľudí: Dnes si jeden zo šiestich mladých Európanov na trhu práce nemôže nájsť prácu.

Ako hlavné prekážky rozvoja duálneho systému sme vnímali najmä:

 • nedostatočné povedomie potenciálnych žiakov OVP o výhodách duálneho vzdelávania a z toho prameniaci slabý záujem o štúdium
 • legislatívne prostredie, ktoré postupne vylepšuje podmienky na vstup všetkých zainteresovaných do duálneho systému

FB stránka projektu
Leták o projekte na stiahnutie

Výstupy:

 • IO1: Porovnávacia analýza duálnych systémov vzdelávania v zapojených krajinách a odporúčania pre tvorcov politík na zlepšenie systému (špecificky pre jednotlivé zapojené krajiny) založené na výsledkoch analýzy.
  Zodpovedný partner: Lotyšský inštitút odborného vzdelávania
   
 • IO2: Komunikačná stratégia zameraná na potenciálnych študentov škôl odborného vzdelávania a prípravy a na firmy, ktoré sa môžu zapojiť do systému duálneho vzdelávania.
  Zodpovedný partner: Rzeszowská regionálna rozvojová agentúra

Súčasťou sú pilotné komunikačné nástroje:

Cieľ projektu

Hlavným cieľom projektu bolo posilniť kľúčové praktické zručnosti mladých ľudí počas ich štúdia na stredných odborných školách (inštitúcie OVP) a po ukončení štúdia, aby boli konkurencieschopnejší a lepšie pripravení na trh práce, s cieľom lepšie využívať miestne ľudské zdroje, zvýšiť hospodársky rozvoj vidieckych oblastí a zabrániť úniku mozgov.

Konkrétne ciele projektu boli:

 • Analyzovať a porovnať systémy duálneho vzdelávania (SDV) a s tým súvisiace skúsenosti zainteresovaných, čo vyústilo do odporúčaní pre tvorcov politík na národnej úrovni (čiastočne aj do legislatívnych zmien).
 • Zdôrazniť perspektívu odborného vzdelávania a prípravy (OVP) vo forme povedomia verejnosti – definovať kroky k lepšej informovanosti o inštitúciách OVP a ich prístupoch (vrátane duálneho vzdelávania) medzi žiakmi, ich rodičmi a firmami.

Cieľové skupiny

 • mladí ľudia v poslednom ročníku ZŠ, ich rodičia, učitelia, žiaci inštitúcií OVP a firmy – nakoľko jedným z cieľov projektu bolo zvýšiť ich informovanosť, aby pochopili a prijali kombináciu profesijno-odborného vzdelávania a akademického vzdelávania (SDV), ktorý v konečnom dôsledku poháňa ekonomickú udržateľnosť.
 • vláda, regionálna samospráva – analyzovať a porovnať SDV v zainteresovaných krajinách a stanoviť odporúčania na zlepšenie týchto systémov

Mobility pre zamestnancov škôl

Cieľom aktivít bolo teoreticky oboznámiť účastníkov školenia s OVP a SDV v jednotlivých témach spolu s praktickými ukážkami fungovania prezentovaných programov a systémov, pričom si účastníci vymieňali svoje poznatky a skúsenosti, porovnávali ich so situáciou vo svojich krajinách, nachádzali podnety na zlepšenia či inšpiráciu, čo viedlo k hlavnému cieľu – analyzovať a porovnať SDV.

Uskutočnili sa 4 školenia:

 • Školenie na tému duálneho vzdelávania v oblasti remesiel, poľnohospodárstva a potravinárstva na Slovensku a možné prepojenie medzi duálnym vzdelávaním a sociálnym podnikaním
  (24 – 26.1.2022 na Slovensku, online (MS Teams). Organizátor: ARR + KSK
 • Školenie na tému duálneho vzdelávania v oblasti hutníctva, strojárstva (automobilového priemyslu, poľnohospodárskych strojov)
  (19 – 21.10.2021 v Slovinsku, online (MS Teams). Organizátor: Slovinská obchodná komora)
 • Školenie na tému duálneho vzdelávania v oblasti ekonomiky a IKT a spôsoby, ako zvýšiť záujem mladých ľudí a ich vzdelávanie.
  (7 – 9.3.2022 v Poľsku, online (MS Teams). Organizátor: Rzeszowská regionálna agentúra)
 • Školenie na tému duálneho vzdelávania v sektore služieb, printových a mediálnych technológií, lesníctva a drevospracujúceho priemyslu.
  (6 – 8.4.2022 v Lotyššku, prezenčne. Organizátor: Lotyšský inštitút odborného vzdelávania

Multiplikačné podujatia

Každý partner uskutočnil informačný seminár, na ktorom bol prezentovaný projekt, jeho ciele a aktivity realizované v jeho regióne za prítomnosti cieľových skupín (učitelia, žiaci inštitúcií OVP a firmy, zástupcovia ZŠ a výchovní poradcovia, vláda a regionálna samospráva a ďalší).

 1. Konferencia o duálnom vzdelávaní – seminár pre OVP inštitúcie a tvorcov politík v Košickom regióne – 13.5.2022 (organizovalo ARR + KSK)
 2. Konferencia o projekte IDES – seminár pre tvorcov politík v Poľsku – 25.5.2022 (organizovalo RARR)
 3. Seminár o duálnom vzdelávaní – informačný seminár pre tvorcov politík v Slovinsku – 31.5.2022 (organizovalo GZS)
 4. Dobrá prax v učení sa prácou; čo sa môžeme naučiť jeden od druhého – informačný seminár pre tvorcov politík v Lotyšsku – 25.4.2022 (organizovalo VISC)
    

Partnerstvo

Vedúci partner:

 • Košický samosprávny kraj

Ďalší partneri:

Podpora Európskej komisie na tejto webstránke nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

      

Autor/zdroj: ARR
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 04.03.2020 15:00
Upravené: 21.09.2022 08:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine