Druhé kolo výzvy ID02/2023

Dokumenty k výzve

Informácie k druhému kolu výzvy nájdete v priložených súboroch:

  1. Výzva ID02_2023
  2. Vzor zmluvy o poskytnutí dotácie ID02_2023
  3. VZN 10_2020
  4. Manuál publicity
  5. Vzor akceptačného listu
  6. Vzor Čestného vyhlásenia o nerelevantnosti prílohy
      

Vaše žiadosti o poskytnutie dotácií v rámci Individuálnych dotácií môžete podávať na stránke https://vucke.egrant.sk/ a zvolení si programu ID02/2023.

 

Postup pri podávaní žiadostí cez elektronický formulár

Voľba grantového programu ID02/2023 a vyplnenie formuláru žiadosti o poskytnutie dotácie

Pred prvým podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2023 je potrebné, aby sa každý žiadateľ zaregistroval v systéme egrant: https://vucke.egrant.sk/, kde si vytvorí účet. Následne, prihlasovacie údaje (e-mail a heslo) žiadateľ použije pri prihlasovaní do systému egrant. Po prihlásení si vyberie grantový program ID02/2023.

V prípade, že ste už zaregistrovaní v systéme egrant: https://vucke.egrant.sk/, pri ďalšom postupe je potrebné sa zaregistrovať do programu ID02/2023.

 

Po rozkliknutí  sa žiadateľovi rovno sprístupní formulár s údajmi, ktorý je potrebné vyplniť. Výška minimálneho spolufinancovania pre ID02/2023 je 10% z celkových oprávnených výdavkov. Minimálna výška pomoci je 1 000,00 EUR. Maximálna výška pomoci na jeden projekt je 10 000,00 EUR.

 

Po úspešnej registrácii v egrante sa užívateľovi systému zobrazia dve záložky „DOMOV“ a „MOJA ŽIADOSŤ“. Žiadateľ začne vypĺňať formulár v záložke „MOJA ŽIADOSŤ“. V záložke „DOMOV“ žiadateľ nájde základné informácie o výzve.

Pri vypĺňaní žiadosti odporúčame žiadateľom, aby svoju žiadosť priebežne ukladali kliknutím na funkciu “PRIEBEŽNE ULOŽIŤ” pre prípad, že sa preruší pripojenie na internet, inak dôjde k strate neuložených údajov.

 

Zaregistrovanie žiadosti v elektronickom systéme a doručenie spolu s povinnými prílohami.

Po vyplnení elektronického formuláru, je potrebné nahrať aj povinné prílohy. Pokým žiadateľ nevyplní povinné polia, systém neumožní žiadosť „ODOSLAŤ“. Po kompletnom vyplnení formulára sa funkcia „ODOSLAŤ FORMULÁR“ stane aktívnou. Podobne ďalšie tlačidlá ako: „VYTLAČIŤ FORMULÁR,“ resp. „STIAHNUŤ AKO PDF“.

Po stiahnutí formulára vo forme .pdf žiadateľ formulár vytlačí, podpíše, opatrí pečiatkou (ak relevantné) a spolu s prílohami zašle poštou najneskôr do 14.09.2023 (uzávierka 2. kola) na adresu poskytovateľa. Rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky.

 

Adresa poskytovateľa:
Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

 

Obálka so Žiadosťou o poskytnutie dotácie v rámci výzvy ID02/2023 musí byť riadne uzatvorená a musí na nej byť uvedené:
Výzva KSK ID02/2023
Názov a adresa žiadateľa

 

Žiadosti o dotáciu odoslané iným spôsobom (faxom, e-mailom) ako je uvedené, doručené na inú adresu ako je uvedená vo výzve alebo podané na prepravu iným spôsobom ako je uvedené vo výzve, nebudú akceptované a budú vrátené žiadateľovi.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Matej Pčola
Vytvorené: 22.08.2023 10:21
Upravené: 22.08.2023 11:06

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001