Upratovačka zastupovanie počas PN

Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92 Michalovce informuje o voľnom pracovnom mieste upratovačky s predpokladaným nástupom ihneď, na plný pracovný úväzok, - pracovná zmluva na dobu určitú, zastupovanie počas PN.

Pracovná pozícia:   upratovačka
Názov a adresa zamestnávateľa: Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92  Michalovce
Kontakt: sostmi@sostmi.sk, t.č. 056 6441459

Kvalifikačné predpoklady:  neustanovujú sa
Počet voľných pracovných miest: 2

Platové náležitosti:

  • plat Vám bude určený v súlade s Vašim zaradením do platovej triedy a platového stupňa, v súlade so zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
  • 833,50 Eur  brutto mesačne

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
  • súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajo

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • manuálna zručnosť, samostatnosť

Žiadosti o prijatie do zamestnania so životopisom môžete posielať poštou, e-mailom na adresu: sostmi@sostmi.sk, alebo doručiť osobne do 22.4.2024 Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú požiadavky.

Autor/zdroj: Ing. Jaroslav Kapitan, riaditeľ školy 

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač  neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92 Michalovce
Zverejnil: Oliver Tóth Hajdu
Vytvorené: 11.04.2024 09:55
Upravené: 11.04.2024 10:08

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001