Technický zamestnanec / technická zamestnankyňa

Spišské kultúrne centrum a knižnica, Letná 28, 052 01 Spišská Nová Ves, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja informuje o voľnom pracovnom mieste:

Voľné pracovné miesto: Technický zamestnanec/technická zamestnankyňa

Pracovný pomer: na dobu určitú (jeden rok)

Zamestnávateľ: Spišské kultúrne centrum a knižnica, Letná 28, 052 01, Spišská Nová Ves, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Termín nástupu: 1. 1. 2024

Uzávierka žiadostí: 31. 10. 2023 

Nástupný plat:                                 

V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov - platová trieda 3, najvyšší platový stupeň 884,00 €  + osobný príplatok po 3 mesiacoch.

Pracovná náplň:

 • Komplexná správa a údržba budov SKCaK.
 • Kontrola technického stavu rozvodov plynu, vody a elektrickej energie pre bezporuchovú prevádzku, zodpovednosť za plánovanie revízií a kontrol, plánovanie odstránenia porúch.
 • Zabezpečenie prevádzky kotolne, vedenie dokumentácie, plánovanie revízií a oprav, kontrola a riadenie celkovej prevádzky kotolne v zmysle príslušných predpisov.
 • Plánovanie oprav a revízií zariadení a rozvodov nachádzajúcich sa v budovách ako aj zariadení patriacich k týmto budovám.
 • Zodpovedá za osobné motorové vozidlá, kontroluje stav, plánuje opravy a zabezpečuje servisné prehliadky, zabezpečuje sezónne prezúvanie vozidiel.
 • Je hmotne zodpovedný za zverený majetok a zariadenia.
 • Zodpovedá za bezpečnosť a požiarnu ochranu v budovách, vedie príslušné záznamy a evidencie, plánuje revízie, prijíma a vykonáva opatrenia uložené kontrolným orgánom.
 • Komplexné bilancovanie dodávok, nákupu a merania spotreby energie (elektrina, teplo, plyn) a vody, kontrola ich racionálneho využívania.
 • Vodič osobného vozidla.
 • Technická pomoc pri organizovaní podujatí a inštalácií výstav.
 • Distribúcia tlačovín a pošty.

Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

 • úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad, ak je ustanovený osobitným predpisom
 • vodičské oprávnenie B, aktívny vodič
 • všeobecná technická zručnosť
 • jednoduché ovládanie  programov Word, Excel, mail  

Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:

Osobné predpoklady na výkon práce:
technická zručnosť, samostatnosť, schopnosť komplexne zhodnocovať fakty, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, bezúhonnosť

Výhodou: Osvedčenie o spôsobilosti na samostatnú obsluhu teplovodných kotlov a plynné palivo s tepelným výkonom do 100kW vrátane

Zoznam požadovaných dokladov a písomností:

 • žiadosť o obsadenie pracovného miesta
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom odbornej praxe uchádzača
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre účely oznámeného voľného pracovného miesta podľa zákona č. 18/2018 Z. z.

Uchádzač o túto pracovnú pozíciu zašle všetky požadované dokumenty do 31. októbra  2023 a to mailom na adresu: osvetasnv@skcak.sk.

Kontaktná osoba: Alena Jurečková
Tel.: +421 53 44 24 092

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

Autor/zdroj: Mgr. Monika Tkáčová, riaditeľka, Spišské kultúrne centrum a knižnica
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 20.09.2023 09:05
Upravené: 27.10.2023 13:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001