Inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy neobsahujú povinné náležitosti

Opis kontrolného zistenia

Inventúrne súpisy z fyzickej inventúry neobsahovali všetky náležitosti.

Z dokladovej inventarizácie nie sú vyhotovené inventúrne súpisy pri všetkých účtoch a v inventarizačných zápisoch pri niektorých účtoch je nesprávne uvedený účtovný a skutočný stav majetku.

Inventúrny súpis neobsahuje deň začatia inventúry, deň skončenia inventúry, podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za Zistenie skutočného stavu. Nie sú vyhotovené inventúrne súpisy k účtom 221, 335, 324, 331, 336, 342, 472, 384 a 428.

V inventarizačných zápisoch nie je uvedený skutočný stav zistený inventúrou, nie je uvedené meno, priezvisko osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 30 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení.

Inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva (§ 8 ods. 4). Inventúrny súpis musí obsahovať tieto údaje:

 1. obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
 2. deň začatia inventúry, deň, ku ktorému bola inventúra vykonaná, a deň skončenia inventúry,
 3. stav majetku s uvedením jednotiek množstva a ceny podľa § 25,
 4. miesto uloženia majetku,
 5. meno, priezvisko a podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku,
 6. zoznam záväzkov a ich ocenenie podľa § 25,
 7. zoznam skutočného stavu rozdielu majetku a záväzkov,
 8. odporúčania na posúdenie reálnosti ocenenia majetku a záväzkov k dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, zistené pri vykonávaní inventúry na účely úpravy ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27, ak sú takéto skutočnosti známe osobám, ktoré vykonali inventúru,
 9. meno, priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za Zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov,
 10. poznámky.

§ 30 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z.

Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve a výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise. Inventarizačný zápis je účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva a ktorý musí obsahovať

 1. obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
 2. výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom,
 3. výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 2 a 27,
 4. meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácie v účtovnej jednotke.

Odporúčanie

Vykonávať inventarizáciu tak, aby z fyzickej aj dokladovej inventarizácie boli vyhotovované inventúrne súpisy a inventarizačné zápisy obsahujúce všetky náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 30.01.2023 09:09
Upravené: 30.01.2023 09:26

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001