Nepoistenie majetku

Opis kontrolného zistenia

Nezabezpečenie poistenia časti hnuteľného a nehnuteľného majetku po celú dobu od jeho zaradenia do užívania.

Legislatíva/zhodnotenie

§ 7 ods. 2 písm. b) zákona č.446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov.

Vyšší územný celok a správca sú povinní majetok vyššieho územného celku zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, najmä sú povinní tento majetok chrániť pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím, používať všetky právne prostriedky na jeho ochranu vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

§ 4 ods. 3 písm. c) zásad hospodárenia s majetkom KSK účinných od 01.04.2020.

Správca je povinný používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.

Odporúčanie

Po konzultácii so zriaďovateľom a dôkladnom zvážení, ktorý hnuteľný majetok by mal byť poistený, bezodkladne požiadať zriaďovateľa o zabezpečenie poistenia zvereného hnuteľného majetku.

Právny stav k (rok)

2022

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Ľubomír Hudák
Vytvorené: 02.02.2023 10:30
Upravené: 02.02.2023 10:31

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001