Urbanisticko-architektonická štúdia Spišský Jeruzalem

Projekt Spišský Jeruzalem so zameraním na rozvoj cestovného ruchu je pripravovaný od roku 2009 v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013 a programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

Pre zabezpečenie realizácie projektu bolo dňa 20.12.2010 podpísané Memorandum o spolupráci medzi Košickým a Prešovským samosprávnym krajom. V zmysle uvedeného memoranda obstaral Košický samosprávny kraj spracovanie Urbanisticko-architektonickej štúdie. Riešené územie zahŕňa časť Spišskej Kapituly, lokalitu Pažica a areál Sivej Brady v katastrálnom území mesta Spišské Podhradie a areál Rybníky („Getsemanské záhrady“) v katastrálnom území obce Jablonov.

Na základe objavu unikátnej koncepcie kalvárie na Pažici „Calvario Jerusalem“, ktorá spočíva v subtílnom náznaku reálnych artefaktov starovekého Jeruzalema v mierke 1:1 (Doc. Ing. Peter Jančura, PhD., rok 2002), bol definovaný cieľ štúdie.

Cieľom štúdie je urbanisticko-architektonický návrh revitalizácie religióznej krajiny, vrátane ideového riešenia pravdepodobných trás Veľkonočného mystéria.

Urbanisticko-architektonický návrh je základným a nevyhnutným podkladom pre následné vypracovanie ďalšej dokumentácie a realizáciu. Realizačné projekty – obnova barokových kaplniek a návrh drobnej architektúry, vrátane spevnených plôch – boli ukončené v zmysle zmluvy o dielo 30. júna 2012.

Projekt Spišský Jeruzalem je príležitosťou revitalizovať krajinu a tvoriť v nej umenie, ktoré dáva nádej, prispieva k porozumeniu, rozvoju tolerancie a k šíreniu nadčasových hodnôt.

Textová časť:

Sprievodná správa

Grafická časť:

 1. Širšie vzťahy
 2. Krajinná štruktúra a ÚSES
 3. Historický vývoj územia
 4. Analýza funkčného využitia územia
 5. Analýza technickej infraštruktúry a dopravy
 6. Analýza poľnohospodárskej a lesnej pôdy
 7. Komplexný návrh riešeného územia
  a. Južná časť
  b. Severná časť
 8. Návrh technickej infraštruktúry dopravy
 9. Návrh krajinnej štruktúra a ÚSES
 10. Zábery poľnohospodárskej a lesnej pôdy
 11. Návrh symbolickej Getsemanskej záhrady
 12. Návrh amfiteátra
 13. Návrh amfiteátra – skice
 14. Vlastnícke vzťahy

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil:
Vytvorené: 24.12.2012 09:53
Upravené: 12.09.2013 12:19

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001