Vtáčkovce - Regenerácia sídla

Začiatok realizácie projektu: 14.10.2011; Celkové náklady projektu: 1 523 378,20€

Názov projektu: Regenerácia sídla Vtáčkovce- Infraštruktúra B4
ITMS Kód projektu: 22140120588
Prijímateľ: Vtáčkovce
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí

Informácie o obci: Obec Vtáčkovce leží v Torysskej pahorkatine, 25 kilometrov od Košíc. Bola založená na prelome 13. a 14. storočia. Prvý krát bola písomne doložená v roku 1427. Patrila k lipoveckému panstvu. V minulosti bolo hlavným živobytím poľnohospodárstvo, tkáčstvo a lesníctvo. Dodnes tvorí poľnohospodárska pôda vyše 60 percent z katastra obce. Žije tu viac než 800 obyvateľov, k obci prislúcha i segregovaná rómska osada. Vo Vtáčkovciach nie je kostol, stojí tu architektonicky zaujímavá zvonica. Nový cintorín začali obyvatelia budovať v roku 1967. Od roku 1926 píše svoje dejiny školstvo v obci. V druhej polovici 20. storočia postavili dnešné budovy základnej a materskej školy. V prevádzke je i špeciálna základná škola navštevovaná prevažne rómskymi deťmi.

Popis projektu:Cieľom projektu je posilnenie vybavenosti územia prostredníctvom regenerácie sídiel, t.j.: Zabezpečiť posilnenie vybavenosti územia obce Vtáčkovce prostredníctvom priamych investícií do prvkov hmotnej infraštruktúry. Po prepokladanej realizácii projektu v plnom rozsahu budú v obci Vtáčkovce zrealizované nasledovné stavebné intervencie: bude vybudovaná kompletná kanalizácia s napojením osady a obce. Zároveň bude vybudovaná aj ČOV. Bude zrealizovaná rekonštrukcia miestnych komunikácií v projektovom rozsahu, ako aj rekonštrukcia autobusovej zastávky a verejného osvetlenia.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 15:06
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001