Vojčice - úprava centrálnej časti obce

Začiatok realizácie projektu: 8.4.2011; Celkové náklady projektu: 924 765,09€

Názov projektu: Vojčice - úprava centrálnej časti obce
ITMS Kód projektu: 22140120549
Prijímateľ: Vojčice
Okres: Trebišov
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Vojčice boli osídlené už na sklonku mladšej doby kamennej. Územie s názvom Tábor vtedy osídlil ľud, ktorý bol nositeľom polgárskej kultúry. Vyznačovala sa maľovanou keramikou, ženskou plastikou a výrobkami z obsidiánu a rohovca. Najstaršou písomnou zmienkou o Vojčiciach je listina kráľa Ondreja II. z roku 1217, podľa ktorej gróf Peter Odovzdal svojmu vazalovi Bartolomejovi časť obce. AJ písomný prameň z roku 1219 spomína vo Vojčiciach majetok šľachtica Kozmu. Kráľ Ladislav IV. vydal v roku 1284 listinu, v ktorej uvádza, že zeman Mortun má zaplatiť peňažnú pokutu Ivankovi, synovi Ivanchina z Vojčíc, čim potvrdzuje už existenciu Vojčíc ako obce. Obec postihli aj dve tragické udalosti, a to morová epidémia v roku 1663 a cholera 1831. Obyvatelia obce sa zúčastnili aj Východoslovenského roľníckeho povstania v roku 1831.

Popis projektu:Prioritným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti obce a regiónu prostredníctvom investície do hmotnej infraštruktúry v centrálnej časti obce.

Realizáciou projektu sa docieli vybudovanie nových objektov, ktoré poskytnú obyvateľom obce nové služby a zrekonštruované objekty zase budú v technicky vyhovujúcom stave a budú môcť bezpečne slúžiť svojmu účelu. Realizované aktivity projektu zvýšia vybavenosť, kvalitu a bezpečnosť verejných priestranstiev, čím sa podporí ďalší rozvoj obce a regiónu.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 15:05
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001