Spišský Hrušov - Revitalizácia centra obce

Začiatok realizácie projektu: 3.6.2010; Celkové náklady projektu: 325 856,44€

Názov projektu: Revitalizácia centra obce Spišský Hrušov
ITMS Kód projektu: NFP 22140120438
Prijímateľ: Spišský Hrušov
Okres: Spišská Nová Ves
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Obec sa spomína ( ako osada )už od roku 1253 pod menom villa Kurtues.

Od roku 1918 (viď záznam z roku 1927 ako Spišský Hrušov nad Hornádom). Časť obce Spišského Hrušova patrila r. 1279 spišskému kráľovskému domíniu. Od konca 14 stor. ju vlastnili kartuziáni z Červeného Kláštora. Okrem vojen a povstaní sužovali našich ľudí neúrody, hlas a rôzne epidémie. V roku 1615 suchota a s tým spojené hlad a choroby. Roku 1631 bolo také sucho, že nebola ani žatva v tom vlastnom slova zmysle, podobne i v roku 1726. V rokoch 1830 a 1831 bola neúroda a s tým spojený veľký hlas. Zemiaky sa na Spiš dostávali pomaly, ako pestovaná okopanina.

Na choleru v Spišskom Hrušove ochorelo 84 občanov, z toho 26 sa vyliečilo a 58 umrelo.

Po zrušení poddanstva v roku 1848 sa ako hlavný výdobytok uvádzal do života len postupne pre značný odpor šľachty. Napriek tomu priniesol na vidieku do života urbariálnych sedliakov zasadnú zmenu, i keď viacerí sa museli z poddanstva vykúpiť. Ale sedliak sa stal slobodným gazdom a hlavne, že mu odpadli poddanské povinnosti voči zemepánom. Stal sa vlastníkom pôdy, na ktorej pracoval. V 50. a 60. rokoch 19. stor. dochádza i v obci ku komasácii pozemkov.

Popis projektu:Po realizácii projektu očakávame zlepšenie kvality miestnej infraštruktúry. Projekt vytvorí podmienky k trvalo udržateľnému rozvoju obce a regiónu. Realizácia projektu bude mať výrazný vplyv na zlepšenie životného priestoru, zlepšenie lokálnej infraštruktúry. Jednotlivými aktivitami dosiahneme zlepšenie stavu miestnych komunikácií, chodníkov, autobusovej zastávky, verejného osvetlenia a upravíme verejné priestranstvo, ktoré bude doplnené o prvky drobnej architektúry a ihrisko.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:30
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról