Regenerujeme Košickú Polianku pre všetkých

Začiatok realizácie projektu: 30.5.2011

Názov projektu: Regenerujeme Košickú Polianku pre všetkých
ITMS Kód projektu: 22140120576
Prijímateľ: Košická Polianka
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí

Informácie o obci:Obec Košická Polianka leží vo východnej časti Košickej kotliny, na nivných pôdach dolného toku Torysy. Pravdepodobne ju založili poľskí usadlíci. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1335. V období druhej svetovej vojny bola pridružená k Maďarsku. V súčasnosti je Košická Polianka domovom pre vyše 900 obyvateľov slovenskej národnosti. Najvzácnejšou architektonickou pamiatkou obce je rímskokatolícky Kostol Nanebovzatia Panny Márie dokončený v roku 1877. K novodobým stavbám patrí dom nádeje a kultúrny dom, ktorý prešiel po roku 2000 celkovou modernizáciou exteriéru i vybavenia. Obec prevádzkuje multifunkčné ihrisko s umelou trávou, základnú školu i materskú školu, ktorá sídli v moderných priestoroch. V obecnej knižnici bol jej návštevníkom sprístupnený internet. Košická Polianka je aktívnym členom mikroregiónu Hornád a udržiava družobné vzťahy z viacerými obcami s názvom Polianka.

Popis projektu:Cieľom projektu je zlepšenie kvality života občanov prostredníctvom zatraktívnenia verejných priestranstiev a infraštruktúry obce. Realizáciou predkladaného projektu sa zatraktívnia časti obce. Základnou myšlienkou je rekonštrukcia hlavnej komunikačnej osi obce. Rekonštrukciou miestnych komunikácií sa zlepší prístup k zariadeniam občianskej vybavenosti a výstavbou chodníka sa zvýši bezpečnosť na komunikáciách. K zlepšeniu bezpečnosti verejných priestranstiev prispeje taktiež výstavba verejného osvetlenia. Kvalitu života v obci zlepší aj úprava zelene.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:23
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról