Gemerská Hôrka / Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Začiatok realizácie projektu: 4.5.2010; Celkové náklady projektu: 585 611,76€

Názov projektu: Rekonštrukcia miestnych komunikácií a úprava verejného priestranstva v obci Gemerská Hôrka
ITMS Kód projektu: NFP 22140120138
Prijímateľ: Gemerská Hôrka
Okres: Rožňava
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 4: Regenerácia sídel
Oblasť podpory: 4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty

Informácie o obci:Prvá písomná správa o Gemerskej Hôrke je z r. 1413. Vyvíjala sa ako zemianska obec. Prvými majiteľmi – r. 1413 – boli Barnaovci, po nich ďalšie šľachtické rody. Podrobne ich vymenúva monografia Gemerskej župy, ktorá vyšla v rámci milenárnych osláv Uhorska. V r. 1938 – 1944 bola obec súčasťou Maďarska. Miestni obyvatelia sa zaoberali predovšetkým poľnohospodárstvom, ale aj pálením dreveného uhlia a vápna, ďalej povozníctvom, chovom oviec a kôz. Historický symbol obce poznáme z pečatidla, ktoré vzniklo niekedy na začiatku 19. storočia. Svojím obsahom upozorňuje na poľnohospodárstvo. Kruhopis pečatidla znie: HORKA PETSEt (!). Jeho odtlačok sa našiel na dokumente z r. 1866. Toto pečatidlo v druhej polovici minulého storočia v kancelárskej praxi obmedzila nápisová pečiatka s dvojriadkovým textom: GEMEINDE HORKA. Našli ju na listoch z r. 1866 a 1868

Popis projektu:Rekonštrukciou MK a chodníkov dôjde k výraznému nárastu bezpečnosti. Rekonštrukcia zastávky prinesie jej užívateľom príjemnejšie čakanie na miestnu dopravu. Miestny park a verejné priestranstvo neďaleko školy, ktoré je častým miestom stretávania sa, budú sadovými úpravami doplnené o stromy, zeleň, trávnaté plochy, lavičky, smetné koše, park aj o pieskovisko a šmýkačku pre deti. Rekonštruované a novovybudované verejné osvetlenie umožní bezpečnú návštevu parku aj vo večerných hodinách.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:09
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Kam na strednú školu Dopravné informácie