Buzica - Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci

Začiatok realizácie projektu: 5.4.2011; Celkové náklady projektu: 71 696,32€

Názov projektu: Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci Buzica
ITMS Kód projektu: 22130220012
Prijímateľ: Buzica
Okres: Košice-okolie
Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program: Regionálny operačný program
Prioritná os: Prioritná os 3: Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu
Oblasť podpory: 3.2b – neinvestičné aktivity v cestovnom ruchu

Informácie o obci:Prihraničná obec Buzica sa rozprestiera na styku Košickej kotliny s Bodvianskou vrchovinou. Územie bolo osídlené viacerými kultúrami, našiel sa tu meč z doby bronzovej, dôkazy o existencii sídliska bukovohorskej kultúry a Slovanov. Prvý písomný prameň o Buzici pochádza z roku 1262. Kultúra obce má i nemecké a maďarské znaky. V rokoch 1938 až 1944 bola obec súčasťou Maďarska. Od 14. storočia prevláda v Buzici maďarská národnosť. Ťažké časy zažívali jej obyvatelia počas prvej i druhej svetovej vojny, kedy došlo ku škodám nielen na majetku ale aj na životoch. Dnes tu žije vyše 1100 obyvateľov. Sakrálnou dominantou obce je rímskokatolícky kostol postavený v roku 1797. Je zároveň i najvzácnejšou historickou stavbou. Evanjelický kostol pochádza z roku 1805. Kolorit obce dotvára starý mlyn, ktorý si ale vyžaduje rekonštrukciu. Obyvateľstvo má k dispozícii služby na veľmi dobrej úrovni.

Popis projektu:Cieľom projektu je posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoja cestovného ruchu a následné zvýšenie konkurencieschopnosti obce Buzica. Realizáciou projektu sa zlepší nielen dobré meno obce, ale prílevom turistov sa zmení i kvalita života obyvateľov obce. Cieľom projektu je jednotlivé aktivity projektu zamerať na propagáciu regiónu i obce. Realizáciou projektu naplníme i ciele Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013 schválenej vládou SR.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Peter Garbarčík, PhD.
Vytvorené: 03.11.2015 14:04
Upravené: 19.07.2016 13:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról