Výzva na predkladanie žiadostí o NFP

28.01.2016

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci výzvy IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 - škôlky

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje dňa 28.1.2016

V Ý Z V U

na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu


Prioritná os 2:                 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:         2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného  vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:                2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Kód výzvy:                      IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1

Prílohy (dokumenty na stiahnutie) : http://www.mpsr.sk/sk/index.php

  •  

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 29.01.2016 09:33
Upravené: 17.09.2021 10:01

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine