ZŠ Ulica pionierov Rožňava - obstaranie polytechnickej učebne

Žiadateľ : mesto Rožňava

Názov projektu: ZŠ Ulica pionierov Rožňava - obstaranie polytechnickej učebne

Kód projektu : 302021K186

Miesto realizácie: mesto Rožňava

Celkové náklady:  54 348,95 €

Výška NFP:   51 631,50 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zriadiť polytechnickú učebňu, vytvoriť vhodné podmienky na vyučovanie predmetu technika pre žiakov základnej školy v súlade s inovovaným školským vzdelávacím programom – predmet musí byť založený predovšetkým na praktickej činnosti.

Aktivity projektu:   

1 - Aktivita č. 1 -  obstaranie polytechnickej učebne

Výstupy projektu: Realizáciou projektu zameraného na zriadenie modernej polytechnickej učebne v škole, zabezpečí skvalitnenie výstupov vzdelávania.


 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 27.11.2019 10:44
Upravené: 03.12.2019 08:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine