Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Bracovce

Žiadateľ : obec Bracovce

Názov projektu: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Bracovce

Kód projektu : 302021K432

Miesto realizácie: obec Bracovce

Celkové náklady:  146 667,07 €

Výška NFP:   139 333,72 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Prispieť k zvýšeniu kvality života, vzdelávania, kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Bracovce, pomocou rozvoja vzdelávacej, výcvikovej infraštruktúry a tým prispievať k zabezpečeniu udržateľného poskytovania kvalitnejších verejných služieb.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  Obstaranie jazykovej učebne 

2 - Aktivita č. 2 - Obstaranie prírodovednej učebne – biologickej/chemickej

3 - Aktivita č. 3 - Obstaranie IKT učebne

4 - Aktivita č. 4 - Stavebno-technické úpravy 

Výstupy projektu: Po realizácii hlavných aktivít projektu budú vybudované nové odborné učebne (polytechnická, jazyková) a zrekonštruované učebne (IKT, prírodovedná), ktoré budú doplnené  didaktickými pomôckami, interiérovým vybavením a príslušnou výpočtovou technikou.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 03.12.2019 08:38
Upravené: 03.12.2019 08:43

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine