Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Štítnik

Žiadateľ : obec Štítnik

Názov projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ Štítnik

Kód projektu : 302021M707

Miesto realizácie: obec Štítnik

Celkové náklady:  47 618,45 €

Výška NFP:   45 237,53 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Projektom sa  zabezpečí  zvýšenie kvality a atraktivity vzdelávacieho procesu a zvýšenie absorpčnej schopnosti učiva žiakov školy. Cieľ projektu je  realizácia hlavných aktivít: Aktivita – polytechnická učebňa za pomoci ktorých sa zabezpečia nové, moderné učebne a tým sa bude modernizovať vzdelávací proces. Hlavná aktivita – technické úpravy je zameraná na stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební.
Cieľovou skupinou projektu sú žiaci školy a hlavným monitorovaný ukazovateľ je kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl ktorá predstavuje 276 žiakov. Ďalším merateľným ukazovateľom sú aj jednotlivé modernizované učebne v počte 1 učebne, ako aj 1 podporená základná škola. Výstupom projektu bude: modernizácia jednotlivých učební a  skvalitnenie vzdelávania žiakov.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  Technické úpravy

2 - Aktivita č. 2 – Polytechnická učebňa

Výstupy projektu: Technické vybavenie odborných pracovísk pre praktické vyučovanie a odborných učební spolu s tímom kvalifikovaných zamestnancov v uvedených predmetoch zabezpečí udržateľnosť projektu aj po ukončení realizácie aktivít. Škola nadviaže na výstupy projektu tým, že bude pokračovať vo vzdelávaní ďalších žiakov a prispôsobovaní obsahu, metód a foriem vzdelávania modernizácii technológií. Pedagogickí zamestnanci, ktorí budú vyškolení na prácu v nových programoch sa budú podieľať na tvorbe elektronických materiálov, budú tieto využívať na digitalizáciu ďalších učebných materiálov, ich úpravu a tvorbu, nakoľko vzdelávací proces prináša neustále zmeny, ktorým sa musia prispôsobiť i učebné texty a didaktické prostriedky. Pedagogickí zamestnanci, preškolení v rámci projektu, budú zabezpečovať školenia pre ďalších kolegov, ktorí budú postupne včleňovaní do modernizácie vzdelávania. Všetky následné aktivity bude škola hradiť z vlastných finančných prostriedkov získaných jej vlastnou činnosťou, nakoľko nadviazanie na aktivity už  rozbehnuté v rámci projektu, nebude natoľko finančne náročné.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 08.07.2021 12:36
Upravené: 08.07.2021 12:41

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról