Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Kysak

Žiadateľ : obec Kysak

Názov projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Kysak

Kód projektu : 302021J953

Miesto realizácie: obec Kysak

Celkové náklady: 191 500,51  €

Výška NFP:   181 925,48 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Zlepšenie kľúčových kompetencií a zlepšenie výsledkov v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podpora prírodovedného zamerania žiakov a prepojenie teoretického a praktického vzdelávania s potrebami trhu práce na Základnej škole v Kysaku obstaraním odborných učební, zlepšením materiálno - technického vybavenia učební.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  Obstaranie školskej knižnice v ZŠ Kysak

2 - Aktivita č. 2 - Obstaranie prírodovednej učebne biologicko - chemickej v ZŠ Kysak

3 - Aktivita č. 3 - Obstaranie prírodovednej učebne fyziky v ZŠ Kysak

4 - Aktivita č. 4 - Obstaranie polytechnickej učebne v ZŠ Kysak

5 - Aktivita č. 5 - Obstaranie IKT učebne v ZŠ Kysak

Výstupy projektu: Zlepšenie technického vybavenia školskej knižnice, podpora prírodovedného zamerania žiakov prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne biologicko – chemickej, zvyšovanie znalostí v prírodovedných predmetoch prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne fyziky, prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základnej škole s potrebami trhu práce a tým zlepšenie umiestnenia mladých ľudí na trhu práce prostredníctvom obstarania polytechnickej učebne a zlepšenie technického vybavenia IKT učebne


 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 27.11.2019 10:44
Upravené: 03.12.2019 08:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine