Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy

Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy

Názov projektu: Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy

Kód projektu : 302040M646

Miesto realizácie: mesto Krompachy

Celkové náklady:  366 916,03 €

Výška NFP:   348 570,23 €     

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO4-SC431-2017-16 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostr. budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Cieľ projektu: Cieľom projektu „Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy“ je revitalizácia vnútroblokového otvoreného priestranstva na Hlavnej a Maurerovej ulici v Krompachoch prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry, uplatnenia postupov udržateľného hospodárenia so zrážkovými vodami formou znižovania podielu nepriepustných povrchov, eliminácie abiotických zásahov v areáli športového parku a rozšírenie zelene vzhľadom k pomeru zastavenej plochy v danej lokalite. 

Aktivity projektu:    

 1 - Aktivita č. 1 -  Zabudovanie prvkov zelenej  infraštruktúry v meste Krompachy

Výstupy projektu: Realizáciou projektu sa vytvorí moderný, kultivovaný verejný priestor s oddychovo-relaxačnými možnosťami pre krátkodobý pobyt návštevníkov všetkých vekových kategórií, stretávanie sa a spoločenské kontakty rezidentov z okolitých bytových domov. Priestranstvo bude verejne dostupné, bez akýchkoľvek obmedzení a bude vybavené mobiliárom, nevyhnutnou komunikačnou sieťou pre peších, nevyhnutným technickým zázemím a parkovou úpravou. Vybudovaním detského ihriska sa vytvorí adekvátny priestor na hru detí vo veku od 3 do 15 rokov a priestranstvo pre športové vyžitie mládeže a dospelých.

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 30.07.2018 07:32
Upravené: 03.12.2019 08:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001