Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v Základnej škole s materskou školou, Letná 90, Novosad

Obec Novosad

Názov projektu: Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v Základnej škole s materskou školou, Letná 90, Novosad

Kód projektu : 302021K316

Miesto realizácie: obec Novosad

Celkové náklady:  197 130,94 €

Výška NFP:   187 274,39 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Cieľom projektu je rozvoj a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v Novosade, s hlavným dôrazom na jazykové zručnosti, informačnú gramotnosť, využívanie IKT v praxi, praktické vedomosti z prírodovedných predmetov, pracovné zručnosti a zlepšenie sčítanosti, všeobecného rozhľadu a komunikačných znalostí žiakov.

Aktivity projektu:   

1 - Aktivita č. 1 -  Zlepšenie materiálno-technického vybavenia fyzikálnej učebne

2 - Aktivita č. 2 - Vytvorenie jazykovej učebne

3 - Aktivita č. 3 - Zlepšenie materiálno-technického vybavenia IKT učebne (variant notebook/tablet)

4 - Aktivita č. 4 - Zlepšenie materiálno-technického vybavenia polytechnickej učebne

5 - Aktivita č. 5 - Zakúpenie didaktických pomôcok pre biologickú/chemickú učebňu

6 - Aktivita č. 6 - Zlepšenie materiálno-technického vybavenia knižnice vrátane nákupu knižného fondu

Výstupy projektu: Realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu novej jazykovej učebne, ktorá bude slúžiť pre výuku slovenského, anglického, nemeckého a ruského jazyka, v prípade potreby bude v budúcnosti pridaný ďalší cudzí jazyk.Tri existujúce špeciálne učebne, a to fyzikálna, IKT a polytechnická učebňa, budú zariadené novým nábytkom, vybavené novým materiálno-technickým vybavením a novými učebnými pomôckami. Fyzikálna a polytechnická učebňa zostanú v existujúcich priestoroch, IKT učebňa bude z dôvodu vyššej kapacity presunutá do väčšej miestnosti (súčasná trieda). Táto učebňa bude okrem hodín informatiky využívaná aj na ďalšie predmety tak, aby bola maximálne využitá v priebehu celého roka. 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 24.01.2019 13:00
Upravené: 03.12.2019 08:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001