VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE, HARICHOVCE

Žiadateľ : obec Harichovce

Názov projektu:  VÝSTAVBA A ROZŠÍRENIE STOKOVEJ SIETE, HARICHOVCE

Kód projektu : 302040M621

Miesto realizácie: obec Harichovce

Celkové náklady:   762 850,00 

Výška NFP:   724 707,50

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO4-SC421-2017-19 Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Cieľ projektu: Realizácia projektu je navrhovaná v katastrálnom území obce Harichovce. Stavba bude realizovaná na parcelách C-KN 2284/1, E-KN 92282/1, 92439, 92293/1. Jedná sa o výstavbu kanalizačnej siete v celkovej dĺžke 1762m. Prostredníctvom realizácie projektu sa bude môcť na novovybudovanú kanalizáciu napojiť 315 obyvateľov. Momentálne riešia títo obyvatelia odvod odpadových vôd cez vlastné žumpy a takto často  dochádza k znečisťovaniu pôdy a podzemných vôd.

Aktivity projektu:    

1 - Aktivita č. 1 -   Výstavba a rozšírenie kanalizácie v obci Harichovce

Výstupy projektu: Projektom sa dosiahne: zvýšenie podielu obyvateľov obce so zlepšeným odvádzaním odpadových vôd, zníži sa riziko znečisťovania pôdy a podzemných vôd, zabezpečí sa bezproblémové odvádzanie odpadových vôd pre obyvateľov obce, zvýši sa komfort obyvateľov obce, znížia sa náklady obyvateľov na potrebný pravidelný vývoz odpadu.

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 05.11.2020 08:18
Upravené: 05.11.2020 08:25

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Savoro palo COVID-19 Tájékoztató oldal a koronavírusról