Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému západnej časti Košického samosprávneho kraja

Žiadateľ : eurobus, a.s.

Názov projektu: Tarifno-informačné zabezpečenie integrovaného dopravného systému západnej časti Košického samosprávneho kraja

Kód projektu : 302010K748

Miesto realizácie: Košický samosprávny kraj

Žiadateľ : eurobus, a.s.

Celkové náklady:  

Výška NFP:   

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO1-SC121-2016-12 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Cieľ projektu: Plánované zavedenie Integrovaného dopravného systému má za cieľ zjednodušiť vybavovací systém, zlepšiť informovanosť cestujúcich aj dopravcov, skvalitniť koordináciu jednotlivých módov dopravy a vytvoriť potenciál na zvýšenie počtu prepravovaných osôb. Projekt je aj v súlade so špecifickým cieľom 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej dopravy. Lepšie služby a kultúrnejšie prostredie, pohodlie vedie k tomu, že občania uprednostnia  verejnú dopravu pred individuálnou, čo prispeje aj k nižšej miere emisií skleníkových plynov na prepravovaného jednotlivca.

Aktivity projektu:    

 Aktivita č. 1 -  zabezpečenie tarifno-informačného dopravného systému

 Aktivita č. 2  - internetové pripojenie autobusov

Výstupy projektu: Zavedením tarifno-informačného zabezpečenia IDS bude vytvorený plnohodnotný infraštruktúrny základ pre zavedenie IDS, vzájomné uznávanie čipových kariet a uplatnenie tarify IDS.Zavedením pripravovaných zmien vo vybavovaní cestujúcich, zlepšením informovanosti cestujúcej verejnosti, či už v autobusoch alebo na autobusových zastávkach, očakávame stabilizáciu počtu cestujúcich a po realizácii integrovaného systému v Košickom kraji aj postupný nárast počtu cestujúcich.Zlepšenie informovanosti cestujúcich v autobusoch vybavením elektronickými tabuľami v autobusoch a novými palubnými počítačmi s GPS  bude  dosiahnutá vyššia kvalita dopravných služieb a vytvorená možnosť prostredníctvom informačných systémov a mobilných aplikácii  dosiahnuť dostupnú, spoľahlivú a používateľsky jednoduchú verejnú osobnú dopravu.Nový vybavovací systém umožní autobusovým dopravcom v mestskej a prímestskej doprave na území Košického a Prešovského kraja uznávanie jednej čipovej karty.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 24.01.2019 13:00
Upravené: 03.12.2019 08:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001