Sobrance – Revitalizácia plochy medzi bytovými domami Tyršova 47-55

Sobrance – Revitalizácia plochy medzi bytovými domami Tyršova 47-55

Názov projektu: Sobrance – Revitalizácia plochy medzi bytovými domami Tyršova 47-55

Kód projektu : 302040M714

Miesto realizácie: mesto Sobrance

Celkové náklady:  190 700,80 €

Výška NFP:   181 165,76 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO4-SC431-2017-16 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostr. budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality života obyvateľov sídlisk mesta Sobrance a zároveň zlepšenie sídelného prostredia prostredníctvom vybudovania prvkov zelenej infraštruktúry, rekonštrukciou a výstavbou detského ihriska, výstavbou altánku, opravou chodníkov, vytvorením workoutového ihriska, vytvorením výbehu pre psov, výstavbou parkovej zelene, osadením lavičiek a smetných košov a rekonštrukciou a rozšírením rozvodu verejného osvetlenia.

Aktivity projektu:    

 Aktivita č. 1 -  Chodníky

 Aktivita č. 2  - Altánok

Aktivita č. 3  - Detské ihrisko

Aktivita č. 4  - Workoutové ihrisko

Aktivita č. 5  - Výbeh pre psov

Aktivita č. 6  - Parková zeleň pred bytovými domami „Motýlia lúka“

Aktivita č. 7  - Parková zeleň ostatná

Aktivita č. 8  - Mobiliár

Aktivita č. 9  - Verejné osvetlenie

Výstupy projektu: Realizáciou projektu sa vytvorí moderný, kultivovaný verejný priestor s oddychovo- relaxačnou náplňou pre pobyt návštevníkov všetkých vekových kategórií,stretávanie sa a spoločenské kontakty rezidentov z okolitých bytových domov, ktorý bude vybavený mobiliárom, nevyhnutnou komunikačnou sieťou pre peších, nevyhnutným technickým zázemím a parkovou úpravou. 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 30.07.2018 07:32
Upravené: 03.12.2019 08:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001