Rozšírenie kapacity ZŠ Margecany - vytvorenie odborných učební

Žiadateľ : obec Margecany

Názov projektu: Rozšírenie kapacity ZŠ Margecany - vytvorenie odborných učební

Kód projektu : 302021K177

Miesto realizácie: obec Margecany

Celkové náklady:  172 366,20 €

Výška NFP:   163 747,89 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy v obci Margecany v okrese Gelnica prostredníctvom realizácie oprávnených aktivít projektu.
 V existujúcej budove učebňového pavilónu základnej školy budú nevyhnutnými stavebnými úpravami a vhodným vybavením zriadené tri odborné učebne v rozsahu - jazyková učebňa, školská knižnica vrátane priestorov pre ďalší rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a IKT učebňa. Cieľovou skupinou sú predovšetkým žiaci piateho až deviateho ročníka základnej školy v Margecanoch. Ďalšou cieľovou skupinou sú aj žiaci nižších ročníkov.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  Hlavná aktivita – Zriadenie jazykovej učebne

1 - Aktivita č.  2- Zriadenie školskej knižnice

1 - Aktivita č.  3- Zriadenie IKT učebne

1 - Aktivita č.  4- stavebno-technické úpravy

Výstupy projektu: Realizáciou projektu sa zvýši kapacita jestvujúcej ZŠ o 3 odborné učebne v rámci existujúcich priestorov učebňového pavilónu, čo bude mať pozitívny dopad predovšetkým  v oblasti vzdelávania a rozvoja kľúčových kompetencií žiakov základnej školy a dôjde k zlepšeniu výchovno-vzdelávacích podmienok.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 11.02.2020 09:16
Upravené: 11.02.2020 09:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001