Rožňava - ZŠ akademika Jura Hronca Rožňava - obstaranie IKT učebne

ZŠ akademika Jura Hronca Rožňava - obstaranie IKT učebne

Názov projektu: ZŠ akademika Jura Hronca Rožňava - obstaranie IKT učebne

Kód projektu : 302021K500

Miesto realizácie: mesto Rožňava

Celkové náklady:  17 139,94 €

Výška NFP:   16 282,94 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zriadiť počítačovú učebňu a tým vytvoriť podmienky na kvalitnú výučbu informatiky a ostatných predmetov s využitím IKT tak, aby sme spĺňali požiadavky na vyučovanie viacerých vyučovacích predmetov v zmysle inovovaného školského vzdelávacieho  programu. Uvedeným projektom chceme dosiahnuť inováciu  didaktických prostriedkov, ktoré rozvíjajú kľúčové kompetencie žiakov v oblasti IKT. 

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  Zriadenie novej IKT učebne 

Výstupy projektu: Realizáciou projektu sa predpokladá zvýšenie úrovne konkurencieschopnosti našich žiakov na trhu práce. Absolventi školy budú schopní sa presadiť v prijímacom konaní na vybrané stredné školy a tiež budú schopní využívať prostriedky IKT  v neskoršej praxi ako aj v procese vlastného životného vzdelávania, či v samotnom praktickom živote, čím sa dosiahne aj zvýšenie ich životnej úrovne tým, že s vyššou pridanou hodnotou môžu vyštudovať na kvalitnejších SŠ a VŠ a tým budú môcť získať lepšie platenú prácu

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 24.01.2019 13:00
Upravené: 03.12.2019 08:50

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine