Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ v Spišskej Novej Vsi

Žiadateľ : Mesto Spišská Nová Ves

Názov projektu: Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ v Spišskej Novej Vsi

Kód projektu : NFP302071BYU7

Miesto realizácie: mesto Spišská Nová Ves

Celkové náklady:  560 299,45 €

Výška NFP:   532 284,48 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO7-SC73-2021-87 Podpora zelenej infraštruktúry a regenerácia vnútroblokov sídlisk

Cieľ projektu: Cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Spišská Nová Ves prostredníctvom revitalizácie vnútrobloku na sídlisku Západ pri uplatnení ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Kľúčovým zámerom projektu revitalizácie vnútrobloku sídliska Západ v Spišskej Novej Vsi je zlepšiť environmentálne aspekty v predmetnom území na základe vybudovania prvkov zelenej infraštruktúry, adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavádzania systémových prvkov zelenej infraštruktúry, adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy a zavádzania systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku v meste Spišská Nová Ves.

Aktivity projektu:    

Hlavná aktivita č. 1:  Revitalizácia vnútrobloku sídliska Západ s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene

Výstupy projektu: Prostredníctvom realizácie projektu bude docielené zmiernenie klimatických dopadov na predmetné územie vnútrobloku sídliska Západ a jeho obyvateľov. Zároveň, realizáciou projektu dôjde k zabezpečeniu kvalitného obytného i prírodného prostredia. Revitalizované predmetné územie v okolí bytových domov zvýši mieru kvality života obyvateľov, čo bude mať priamy vplyv na zlepšenie vzťahu obyvateľov ku komunite, zvýšeniu miery bezpečnosti verejných priestranstiev pre všetky vekové kategórie tunajšej lokality, ako aj zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľov. V neposlednom rade zvýšenie miery kvality verejných priestranstiev v danej lokalite bude mať pozitívny vplyv i na rozvoj podnikateľskej činnosti v oblasti služieb.

 

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 30.12.2022 08:17
Upravené: 30.12.2022 08:21

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001