Rekonštrukcia odborných učební Základnej školy, Komenského 12 v Sobranciach

Žiadateľ : mesto Sobrance

Názov projektu: Rekonštrukcia odborných učební Základnej školy, Komenského 12 v Sobranciach

Kód projektu : 302021J783

Miesto realizácie: mesto Sobrance

Celkové náklady:  124 719,32 €

Výška NFP:   118 483,35 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Predmetom projektu „Rekonštrukcia odborných učební Základnej školy, Komenského 12 v Sobranciach“ je investícia do nevyhnutných stavebných úprav potrebných k rekonštrukcii súčasnej biologicko-chemickej a fyzikálnej učebne vrátane zabezpečenia materiálno-technického vybavenia s prvkami inklúzie s cieľom zlepšenia výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  Obstaranie prírodovedných učební

2 - Aktivita č. 2 - Stavebno- technické úpravy pre potreby obstarania učební

Výstupy projektu: Implementáciou projektu dôjde k  naplneniu špecifického cieľa  IROP - 2.2.2  Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl  a jeho realizácia je v súlade s globálnym cieľom IROP: „Prispieva k zlepšeniu kvality života a zabezpečuje udržateľné poskytovanie  verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu  súdržnosť regiónov, miest a obcí.“

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 27.11.2019 10:44
Upravené: 03.12.2019 08:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine