Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Mierová 1 v Strážskom

Žiadateľ : mesto Strážske

Názov projektu: Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Mierová 1 v Strážskom

Kód projektu : 302021K375

Miesto realizácie: mesto Strážske

Celkové náklady:  92 978,10  €

Výška NFP:    88 329,19 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Celkovým cieľom projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej ZŠ Mierová 1 v Strážskom v predmetoch jazyková, polytechnická a informačná výchova.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  Nákup interiérového vybavenia ZŠ – jazyková  učebňa

2 - Aktivita č. 2 - Nákup interiérového vybavenia ZŠ – knižnica

3 - Aktivita č. 3 - Nákup interiérového vybavenia ZŠ – polytechnická   učebňa

4 - Aktivita č. 4 - Stavebnotechnická úprava učební

Výstupy projektu: Projekt zlepšenia kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Mierová 1 v Strážskom reaguje na problém neuspokojivej úrovne kľúčových kompetencií žiakov základnej školy predovšetkým v oblasti polytechnickej, jazykovej a informačnej výchovy, ktorá po ukončení ZŠ nepriaznivo ovplyvňuje ich ďalšie odborné vzdelávanie, uplatnenie na trhu práce a tým aj kvalitu života. Projekt prispieva k riešeniu tohto problému vytvorením  priestorových a materiálno – technických   podmienok pre celkové skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zvýšenie kľúčových kompetencii žiakov ZŠ s intenzívnym využitím prvkov inkluzívneho vyučovania.


 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 27.11.2019 10:44
Upravené: 03.12.2019 08:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine