Prístavba MŠ Obchodná 26, Sečovce

Prístavba MŠ Obchodná 26, Sečovce

Názov projektu: Prístavba MŠ Obchodná 26, Sečovce

Kód projektu : 302011L080

Miesto realizácie: mesto Sečovce

Celkové náklady:  439 749,69 €

Výška NFP:   417 762,21 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC221-2016-10 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Cieľ projektu: Investičným zámerom projektu je prístavba materskej školy z obdobia roku 1980. Zámerom je vybudovanie dvojpodlažného pavilónu materskej školy (prístavby MŠ) a vytvorenie kapacitných možností pre zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v meste Sečovce a blízkeho okolia. Kapacitné možnosti súčasných priestorov sú obmedzené a poddimenzované. Realizáciou projektu sa vytvorí predškolské zariadenie s kapacitou 44 detí, vytvorí sa vonkajšie ihrisko, parkovisko a  vznikne vnútorne prepojený komplex materskej školy. 

Aktivity projektu:    

 1 - Aktivita č. 1 - Stavebné úpravy

 2 - Aktivita č. 2  - Úprava vonkajšieho ihriska

 3 - Aktivita č. 3 -  Vnútorné vybavenie MŠ

Výstupy projektu: Realizácia projektu prinesie zvýšenie kapacít MŠ v Sečovciach a skvalitnenie zázemia predmetnej MŠ. Materská škola bude disponovať kapacitou 144 detí, čím budú primerane pokryté potreby navýšenia kapacít. Rovnako dôjde k zabezpečeniu jej úplnej bezbariérovosti. Mesto Sečovce bude vďaka implementácii disponovať väčšou kapacitou infraštruktúry pre predprimárne vzdelávanie, a bude zabezpečené materiálne zázemie pre výchovno-vzdelávací proces detí so špeciálnymi potrebami, v súlade s myšlienkou inklúzie. Realizáciou hlavnej aktivity projektu sa vybuduje pavilón materskej školy s celkovou kapacitou max. 44 detí - novovytvorená kapacita škôlky a vytvoria sa tak predpoklady pre zvýšenie hrubej zaškolenosti detí nielen z mesta Sečovce ale aj okolitých obcí.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 12.07.2018 14:09
Upravené: 03.12.2019 08:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001