Nová učebňa pre ZŠ Moldava nad Bodvou, Severná 21

Žiadateľ : mesto Moldava nad Bodvou

Názov projektu: Nová učebňa pre ZŠ Moldava nad Bodvou, Severná 21

Kód projektu : 302021K225

Miesto realizácie: mesto Moldava nad Bodvou

Celkové náklady:  52 490,26 €

Výška NFP:   49 865,75 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Realizáciou projektu bude zabezpečená modernizácia materiálno-technického vybavenia základnej školy z hľadiska jej funkcie ako centra celoživotného vzdelávania a jej sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania v súlade so zákonom č. 568/2009 o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podpora základného vzdelávania bude preto v rámci IROP a predkladanej žiadosti o NFP zacielená na modernizáciu a rekonštrukciu odborných učební a to konkrétne: učebne biochémie s kapacitou 16 žiakov. Súčasťou učební budú aj  plnohodnotne vybavené pracoviská učiteľa.

Aktivity projektu:    

1 - Aktivita č. 1 - Zriadenie novej biologicko/chemickej učebne v ZŠ Moldava nad Bodvou, Severná 21

Výstupy projektu: Po realizácii projektu budú jednotlivé nové zriadené učebne využívané nasledovne: Biologicko/chemická učebňa - Predmet chémia v 7.,8.,9. ročníku podľa dotácie ŠVP (5 hod/II. stupeň) + 1 vzdelávací krúžok zameraný na chémiu v mimoškolskej činnosti.  Predmet biológia v 5.,6.,7.,8.,9. v navýšenej dotácii v ŠkVP o 2 hodiny (9 hodín/II. stupeň) + 3 vzdelávacie krúžky zamerané na biológiu v mimoškolskej činnosti. Predmet prírodoveda 3.,4., ročník v navýšenej dotácii v ŠkVP o 1 hodiny (4 hodín/I. stupeň)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 26.03.2020 08:44
Upravené: 26.03.2020 08:54

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine