Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ v Turni nad Bodvou

Žiadateľ : obec Turňa nad Bodvou

Názov projektu: Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ v Turni nad Bodvou

Kód projektu : 302021K262

Miesto realizácie: obec Turňa nad Bodvou

Celkové náklady: 190 857,60  €

Výška NFP:   181 314,72 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Zabezpečiť materiálno-technické vybavenie učební a knižnice za účelom skvalitnenia a modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov základnej školy.

Aktivity projektu:   

1 - Aktivita č. 1 -  Zakúpenie materiálno-technického vybavenia fyzikálnej učebne  

2 - Aktivita č. 2 - Zakúpenie materiálno-technického vybavenia polytechnickej učebne

3 - Aktivita č. 3 - Zakúpenie materiálno-technického vybavenia školskej knižnice

4 - Aktivita č. 4 - Zakúpenie materiálno-technického vybavenia prírodovedného laboratória

Výstupy projektu: Realizáciu predkladaného projektu uskutočníme prostredníctvom 4 hlavných aktivít, ktoré sú opraveným typom aktivít preddefinovaných vo výzve. Zároveň sú vo vecnom súlade so špecifickým cieľom výzvy 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.  Uskutočniteľnosť, reálnosť a primeranosť aktivít vychádza z doterajších skúseností ako aj znalosti východiskovej problematiky. Spôsob realizácie hlavných aktivít je charakterizovaný popisom jednotlivých činností.


 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 27.11.2019 10:44
Upravené: 03.12.2019 08:44

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001