Modernizácia vozidlového parku v spoločnosti eurobus, a.s

Žiadateľ : eurobus a.s.

Názov projektu: Modernizácia vozidlového parku v spoločnosti eurobus, a.s

Kód projektu : 302010Y036

Celkové náklady:  5 887 196,00 €

Výška NFP:   5 298 476,40 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO1-SC121-2019-48 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie vozidlového parku autobusov. Okresy, kde sa budú poskytovať dopravné služby obstarané autobusy eurobus, a. s.: Košice II., Košice - okolie, Rožňava, Trebišov, Prešov, Gelnica, Spišská Nová Ves, Levoča, Poprad a Revúca. Projekt bude realizovaný za pomoci jednej hlavnej aktivity s názvom „Modernizácia vozidlového parku autobusov". Realizáciu hlavnej aktivity zabezpečia dodávatelia vybraní vo verejnom obstarávaní. Verejné obstarávanie na nákup autobusov sa v súčasnosti pripravuje. Začiatok realizácie hlavnej aktivity je stanovený na 07/2020 po podpise kúpnej zmluvy a vystavení objednávky.  Koniec realizácie hlavnej aktivity projektu je stanovený na termín 06/2021. Dĺžka trvania hlavnej aktivity projektu je 12 mesiacov.

 Aktivity projektu:  

Hlavná aktivita č. 1: -  Modernizácia vozidlového parku autobusov

Výstupy projektu: Primárnymi výstupmi projektu „Modernizácia vozidlového parku v spoločnosti eurobus, a.s“ budú predovšetkým:

 - modernizácia vozidlového parku autobusov, zníženie priemerného veku vozidiel, zníženie poruchovosti a zvýšenie spoľahlivosti, zníženie emisií látok poškodzujúcich životné prostredie, zníženie emisií hluku zaťažujúcich životné prostredie, zvýšenie komfortu cestujúcich a atraktivity verejnej dopravy.

 Zároveň je projekt dôležitou časťou budovania systému integrovaného dopravného systému v Košickom a Prešovskom kraji, v nadväznosti na synergické projekty miest Košice, Spišská Nová Ves a iných dopravcov. Výsledky a dopady projektu výrazne prispejú k zvýšeniu kvality VOD. Z pohľadu predloženého projektu, jeho výstupy priamo prispejú k štyrom parametrom VOD: kratší čas strávený v dopravnom prostriedku (časová elasticita).Nové vozidlá budú vybavené dvoma nízkopodlažnými vstupmi  a ten umožní rýchlejší nástup do vozidla a komfortnejšie odbavenie cestujúcich. Tým sa skráti čas státia na zastávkach, čo umožní aj skrátiť cestovný čas: vyššie pohodlie (zodpovedajúce štandardy vozidlového parku).

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 30.04.2020 07:47
Upravené: 30.04.2020 08:04

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001