Margecany - Regenerácia vnútrobloku Margecany

Regenerácia vnútrobloku Margecany

Názov projektu: Regenerácia vnútrobloku Margecany

Kód projektu : 302040J961

Miesto realizácie: obec Margecany

Celkové náklady:  179 915,60 €

Výška NFP:   170 919,82  €    

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO4-SC431-2017-16 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostr. budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku

Cieľ projektu: Projekt nadväzuje na predchádzajúce aktivity obce, v rámci ktorých obec zabezpečila v roku 2012 výstavbu deviatich obecných nájomných bytov v časti bývalej materskej školy, ktorej prevádzka bola v roku 2010 zlúčená so základnou školou a zároveň bola presunutá do inej budovy.  V roku 2015 bolo nastavbou ďalšej časti budovy postavených nových trinásť bytov vrátane príslušnej technickej vybavenosti, ktoré v roku 2016 obec odkúpila do výlučného vlastníctva pre ich prenajímanie pre účely sociálneho bývania. Regeneráciou verejne prístupného detského ihriska a športoviska pre mládež, dospelých aj seniorov, výstavbou dreveného altánku na komunitné účely, vybudovaním komunitnej záhrady, osadením cyklostojanov, verejného osvetlenia a obnovou a výsadbou zelene sa dosiahne zlepšenie kvality života obyvateľov sídliska Margecany.  

Aktivity projektu:    

 1 - Aktivita č. 1 – Regenerácia vnútrobloku Margecany

Výstupy projektu: Realizáciou projektu sa vytvorí moderný, kultivovaný verejný priestor s oddychovo-relaxačnými možnosťami pre krátkodobý pobyt návštevníkov všetkých vekových kategórií, stretávanie sa a spoločenské kontakty rezidentov z okolitých bytových domov. Priestranstvo bude verejne dostupné, bez akýchkoľvek obmedzení a bude vybavené mobiliárom, nevyhnutnou komunikačnou sieťou pre peších, nevyhnutným technickým zázemím a parkovou úpravou. Vybudovaním detského ihriska sa vytvorí adekvátny priestor na hru detí vo veku od 3 do 15 rokov a priestranstvo pre športové vyžitie mládeže a dospelých.


 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 23.08.2018 08:04
Upravené: 03.12.2019 08:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001