Kuzmice - Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Kuzmice

Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Kuzmice

Názov projektu: Vytvorenie a zlepšenie vybavenia odborných učební a knižnice v ZŠ Kuzmice

Kód projektu : 302021J677

Miesto realizácie: obec Kuzmice

Celkové náklady:  118 029,52  €

Výška NFP:   112 128,04  €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Hlavnými aktivitami projektu sú vytvorenie a vybavenie jazykovej učebne, zlepšenie materiálno-technického vybavenia fyzikálnej učebne a zlepšenie vybavenia knižnice vrátane nákupu knižného fondu. Miestom realizácie projektu je objekt ZŠ v Kuzmiciach. Cieľovou skupinou projektu je všetkých 248 žiakov školy. Realizáciou projektu sa vytvorí nová infraštruktúra, ku ktorej budú mať prístup deti z obce Kuzmice, ako aj z ďalších dvoch spádových obcí.

Aktivity projektu:    

 1 - Aktivita č. 1 -  Vytvorenie jazykovej učebne

 2 - Aktivita č. 2  - Zlepšenie materiálno-technického vybavenia fyzikálnej učebne,

 3 - Aktivita č. 3  - Zlepšenie materiálno-technického vybavenia knižnice vrátane nákupu knižného fondu

Výstupy projektu: Realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu novej jazykovej učebne, ktorá bude slúžiť pre výuku slovenského, anglického a ruského jazyka, v prípade potreby bude v budúcnosti pridaný ďalší cudzí jazyk.Súčasná nevyhovujúca fyzikálna učebňa bude zariadená novým nábytkom a vybavená novým materiálno-technickým vybavením vrátane učebných pomôcok.Školská knižnica bude zariadená novým nábytkom a vybavená novým materiálno-technickým vybavením a novým knižným fondom.  

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 14.08.2018 13:03
Upravené: 03.12.2019 08:52

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001