Krompachy - Rekonštrukcia a prístavba objektu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Žiadateľ : mesto Krompachy

Názov projektu: KROMPACHY - Rekonštrukcia a prístavba objektu zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Kód projektu : 302020W582

Miesto realizácie: Mesto Krompachy

Celkové náklady:  249 684,76 €

Výška NFP:   237 200,52 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC211-2018-34 - Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je vybudovanie zariadenia poskytovania starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej báze s kapacitou 16 detí v meste Krompachy. Realizáciou projektu sa zároveň vytvoria reálne možnosti zosúladenia pracovného a rodinného života. Realizácia projektu je orientovaná k naplneniu špecifického cieľa IROP 2.1.1. a cieľ projektu je v priamom súlade s globálnym cieľom IROP - Prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.   

 Aktivity projektu:    

 1 - Aktivita č. 1 -   Rekonštrukcia a prístavba objektu detských jaslí 

- Aktivita č. 2  - Zvyšovanie energetickej hospodárnosti budovy detských jaslí

Výstupy projektu: Realizáciou projektu sa vytvoria podmienky pre minimalizáciu identifikovaných problémov definovaných v predkladanej ŽoNFP a to najmä: vytvorenie nového zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa, rozšíri sa diapazón poskytovaných sociálnych služieb v meste Krompachy, projekt bude realizovaný ako dopytovo orientovaný, sociálne služby budú poskytované na komunitnej báze, realizáciou projektu sa vytvorí kvalitatívne vyhovujúce zariadenie s ohľadom na jeho nízkonákladavosť prostredníctvom opatrení na zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy. Navrhované zariadenie bude disponovať kapacitou 16 detí, čím budú primerane pokryté potreby navýšenia kapacít. Mesto Krompachy implementáciou projektu rozšíri infraštruktúru pre navrhované poskytovanie sociálnej služby a zariadenie bude zabezpečené materiálnym zázemím vhodným pre výchovno-vzdelávací proces. 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 21.05.2020 09:33
Upravené: 27.08.2020 07:46

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001