Krompachy - Rekonštrukcia objektu MŠ na Robotníckej ulici

Krompachy - Rekonštrukcia objektu MŠ na Robotníckej ulici

Názov projektu: KROMPACHY - Rekonštrukcia objektu MŠ na Robotníckej ulici

Kód projektu : 302011K862

Miesto realizácie: mesto Krompachy

Celkové náklady:  301 500,00 €

Výška NFP:   286 425,00 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC221-2016-10 - Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Cieľ projektu: Zámerom projektu KROMPACHY – Rekonštrukcia objektu MŠ na Robotníckej ulici  je rekonštrukcia pôvodnej budovy materskej školy s následný rozšírením kapacitných možností materskej školy prostredníctvom zmeny dispozičného riešenia budovy. Realizáciou projektu v budove materskej školy sa zabezpečí zateplenie obvodového plášťa v rozsahu celého objektu MŠ, rekonštrukcia strechy, elektroinštalácie, zmenou dispozície vnútorného riešenia objektu sa rozšíri kapacita objektu o 1 triedu, t.j. 20 detí, dobudujú sa sociálne zariadenia, šatne, miestnosti pre personál školy. Implementáciou sa rovnako vybuduje dopravné ihrisko a zrekonštruuje sa vonkajší areál materskej školy.

Aktivity projektu:    

 1 - Aktivita č. 1 -  Stavebné úpravy 

 2 - Aktivita č. 2  - Úprava vonkajšieho ihriska

3 - Aktivita č. 3  - Vnútorné vybavenie MŠ

4 - Aktivita č. 4  - Zateplenie objektu MŠ

Výstupy projektu: Realizácia projektu prinesie zvýšenie kapacít MŠ v Krompachoch a skvalitnenie zázemia predmetnej MŠ. Materská škola bude disponovať kapacitou 87 detí,čím budú primerane pokryté potreby navýšenia kapacít. Rovnako dôjde k zlepšeniu energetickej účinnosti budovy a zabezpečeniu jej úplnej bezbariérovosti. Mesto Krompachy bude vďaka implementácii disponovať väčšou kapacitou infraštruktúry pre predprimárne vzdelávanie, a bude zabezpečené materiálne zázemie pre výchovno-vzdelávací proces detí so špeciálnymi potrebami, v súlade s myšlienkou inklúzie.


 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 30.07.2018 07:32
Upravené: 03.12.2019 08:53

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine