Harichovce - Obnova existujúcich komunikácií pre nemotorovú dopravu v k.ú. Iliašovce a v k.ú. Harichovce

Obnova existujúcich komunikácií pre nemotorovú dopravu v k.ú. Iliašovce a v k.ú. Harichovce

Názov projektu: Obnova existujúcich komunikácií pre nemotorovú dopravu v k.ú. Iliašovce a v k.ú. Harichovce

Kód projektu : 302010M432

Miesto realizácie: obec Harichovce

Celkové náklady:  1 616 215,78 €

Výška NFP:   1 535 404,99 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Cieľ projektu: Hlavný cieľ projektu spočíva v obnove existujúcej cyklistickej infraštruktúry, t.j. rekonštrukcii a modernizácii komunikácií určených pre nemotorovú dopravu. Realizácia navrhovaných stavebných úprav prispeje k zlepšeniu dostupnosti občianskej infraštruktúry v rámci riešeného územia a prepojí obec Harichovce s priemyselnou zónou okresného mesta Spišská Nová Ves – areálom spoločnosti Embraco Slovakia s.r.o., najväčším zamestnávateľom v okrese. Výsledkom zrealizovaného projektu bude dosiahnutie merateľného ukazovateľa v podobe obnovených a zrekonštruovaných existujúcich cyklistických komunikácií v celkovej dĺžke 5, 97984 km.

Aktivity projektu:    

Hlavná aktivita č. 1: Obnova existujúcej cyklistickej infraštruktúry – rekonštrukcia a modernizácia komunikácií určených pre nemotorovú dopravu.

Výstupy projektu: Zrealizovaný projekt pozitívne ovplyvní mnohé oblasti a aspekty života obyvateľov dotknutého územia:prepojenie obcí Harichovce – Iliašovce a zlepšenie dostupnosti obyvateľov  k občianskej infraštruktúre,prepojenie obce Harichovce s okresným mestom Spišská Nová Ves - priemyselný areál Embraco Slovakia s.r.o. (najväčší zamestnávateľ v regióne), atď.Predložený projekt prispeje k postupnému plánovanému prepájaniu cyklotrás v okrese Spišská Nová Ves do ucelenej siete v súlade so Stratégiou rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Košickom samosprávnom kraji. Hlavný cieľ projektu spočíva v obnove existujúcej cyklistickej infraštruktúry, t.j. rekonštrukcii a modernizácii komunikácií určených pre nemotorovú dopravu v celkovej dĺžke  5 979,84 m.

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 17.08.2018 08:05
Upravené: 03.12.2019 08:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001