Cyklistický chodník v k.ú. Spišské Tomášovce

Žiadateľ : obec Spišské Tomášovce

Názov projektu: Cyklistický chodník v k.ú. Spišské Tomášovce

Kód projektu : 302010W040

Miesto realizácie: obec Spišské Tomášovce

Celkové náklady:  454 730,02 €

Výška NFP:   431 993,52 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy v obci Spišské Tomášovce, čo je v súlade so zameraním špecifického cieľa 1.2.2. IROP. Hlavnou aktivitou je  „budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami“. V rámci nej bude vybudovaný cyklistický chodník (vrátane doplnkovej infraštruktúry) ktorý bude súčasťou cyklistického chodníka Hrabušice – Smižany, a umožní prepojenie týchto sídiel prostredníctvom nemotorovej dopravy. Tým umožní nárast podielu kapacity nemotorovej dopravy na celkovej kapacite, rozvoju cyklistickej dopravy, rozvoju trvalo udržateľného spôsobu dopravy.

Aktivity projektu:    

Hlavná aktivita č. 1: Budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách a komunikáciách medzi sídlami.

Výstupy projektu: Navrhovanou výstavbou nového cyklochodníka sa dosiahne zvýšenie kapacity nemotorovej dopravy, zvýšenie atraktívnosti cyklistickej dopravy a realizácia projektu prispeje k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky, a najmä cyklistov a tiež k zníženiu emisií a zlepšeniu kvality ovzdušia. Výstavbou cyklochodníka sa dosiahne zvýšenie dĺžky nových úsekov cyklistických komunikácií o 1 332,95 m a zabezpečí sa prepojenie medzi sídlami s centrom najväčších zamestnávateľov v okrese, čo umožní zvýšiť podiel využitia nemotorovej dopravy na celkovej kapacite prepravy. Vybudovanie doplnkovej infraštruktúry (cyklostojanov) zlepší komfort cyklistov, čo bude mať spolu s napojenosťou na verejnú prepravu pozitívny vplyv na odľahčenie cestnej komunikácie.


 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 15.01.2020 08:09
Upravené: 15.01.2020 08:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001