Cyklistická radiála: Duklianska ulica, železničná, autobusová stanica, sídlisko Západ I.

Žiadateľ : mesto Spišská Nová Ves

Názov projektu: Cyklistická radiála: Duklianska ulica, železničná, autobusová stanica, sídlisko Západ I.

Kód projektu : 302010V894

Miesto realizácie: mesto Spišská Nová Ves

Celkové náklady:  214 214,09 €

Výška NFP:   203 503,39 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO1-SC122-2016-15 - Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Cieľ projektu: Hlavným cieľom je zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcej infraštruktúry v meste. Projekt zabezpečí riešenie funkčných prevádzkových vzťahov - doplnenie chýbajúcej infraštruktúry nemotorovej dopravy s cieľom vybudovať moderné komunikácie pre cyklistov v ťažiskovom priestore mesta Spišská Nová Ves. Účelom výstavby cykloradiály je úprava a rekonštrukcia komunikácií pre cyklistov v smere najviac využívanom, t. j. od centra mesta smerom na sídlisko Západ I. a obec Smižany a ich prepojenie na autobusovú a železničnú stanicu.

Aktivity projektu:    

Hlavná aktivita č. 1: Cyklistická radiála Duklianska ulica, železničná, autobusová stanica, sídlisko Západ I..

Výstupy projektu: Po realizácii projektu dôjde k odľahčeniu cyklistickej dopravy z pozemných komunikácií zaťažených automobilovou dopravou, a to pozemnej komunikácie na ceste III. triedy č. 3244. Zároveň sa projektom vyrieši výrazné zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej premávky, usporiadanie jestvujúcej motorovej a nemotorovej dopravy a rozšírenie priestoru územia a v neposlednom rade aj vodorovné a zvislé dopravné značenie usmerní charakter cyklistickej pešej dopravy. Prostredníctvom doplnkovej cyklistickej infraštruktúry (cyklostojany) sa zvýši bezpečnosť cyklistov a chodcov, odstránením úzkych miest v pešej a cyklistickej doprave a odstránením bariér pri prestupovaní sa zvýši úroveň infraštruktúry pre nemotorovú dopravu. Projektom sa vytvoria predpoklady pre redukciu objemu automobilovej dopravy a zvýšenie počtu obyvateľov nemotorovej dopravy, nakoľko projekt prepája sídlisko Západ I. s obyvateľstvom s vyšším podielom obyvateľov cestujúcich za vzdelaním a do práce jednak do centra mesta a jednak z vlakovej a autobusovej stanice do ďalších miest.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 15.01.2020 08:09
Upravené: 15.01.2020 08:24

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Basic Information in Help of Ukraine ISO 27001