Modernizácia Strediska praktického vyučovania pre PLC techniku k výučbe žiakov v duálnom vzdelávaní k príprave a rozvoju zamestnanosti

Žiadateľ : BSH Drives and Pumps s.r.o.

Názov projektu: Modernizácia Strediska praktického vyučovania pre PLC techniku k výučbe žiakov v duálnom vzdelávaní k príprave a rozvoju zamestnanosti

Kód projektu : 302020J494

Miesto realizácie: mesto Michalovce

Žiadateľ : BSH Drives and Pumps s.r.o.

Celkové náklady:  35 816,08 €

Výška NFP:   32 234,47 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC223-2016-14 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní

Cieľ projektu: Zrealizovaním projektu sa zmodernizuje pracovisko PLC techniky o 10 zmenšených modulov montážnych liniek, dôjde k posilneniu systému odborného vyučovania, vytvoria sa podmienky pre poskytovanie kvalitného celoživotného vzdelávania, pričom sa zlepší uplatnenie absolventov odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce. 

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  Nákup materiálno-technického vybavenia

Výstupy projektu: Zrealizovaním predkladaného projektu obstaraním materiálno-technického vybavenia sa poskytnú žiakom strednej odbornej školy praktické zručnosti, návyky a v neposlednom rade získajú schopnosti nevyhnutné pre výkon povolania a pracovných činností. Odborné vzdelávanie bude priamo nadväzovať na teoretickú odbornú prípravu, čím umožní žiakom získať praktické zručnosti v danom odbore. 


 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 03.04.2019 12:55
Upravené: 03.12.2019 08:45

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine