Blatné Remety - Vybavenie jazykovej učebne a učebne IKT v ZŠ Blatné Remety

Vybavenie jazykovej učebne a učebne IKT v ZŠ Blatné Remety

Názov projektu: Vybavenie jazykovej učebne a učebne IKT v ZŠ Blatné Remety

Kód projektu : 302021K567

Miesto realizácie: obec Blatné Remety

Celkové náklady:  30 209,83 €

Výška NFP:   28 699,34 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP-PO2-SC222-2016-13 Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách

Cieľ projektu: Cieľom projektu s názvom „Vybavenie jazykovej učebne a učebne IKT v ZŠ Blatné Remety“ je obstaranie vybavenia jazykovej učebne a učebne IKT a dosiahnutie zlepšených podmienok pre vyučovanie humanitných a prírodovedných predmetov.

Aktivity projektu:   

 1 - Aktivita č. 1 -  Obstaranie vybavenia jazykovej učebne

 2 - Aktivita č. 2  -  Obstaranie vybavenia učebne IKT

Výstupy projektu: Celková situácia v škole sa po ukončení realizácii projektu podstatne zlepší. Vytvoria sa nové priestory pre vyučovanie technických a humanitných predmetov. Inovované učebne budú zariadené, novým moderným materiálno-technickým vybavením a didaktickými pomôckami. Výsledkom bude zvýšenie úrovne vzdelávania a zlepšenie podmienok pre rozvoj vo vzdelávacej oblasti stanovenej ŠkVP. Súčasne prispeje významnou mierou k rozvoju kľúčových kompetencii v oblasti - kompetencie (spôsobilosti) komunikačné a digitálne. Realizáciou projektu sa posilní záujem o školu ako centrum vzdelanosti v celej lokalite. Úspešný projekt môže slúžiť ako dobrý príklad pre jeho aplikáciu v rámci celého regiónu.Žiadateľ financuje celú prevádzku školy zo svojho rozpočtu.

 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 20.08.2018 07:47
Upravené: 03.12.2019 08:51

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine