Spišská Nová Ves - zriadenie Materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho

Zriadenie Materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho

Názov projektu: Zriadenie Materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho

Kód projektu : 302021H846

Miesto realizácie: Spišská katolícka charita

Celkové náklady: 127 300,00€

Výška NFP:  120 935,00 €

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ : IROP 2.2.1. - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

Cieľ projektu: Projekt „Zriadenie materskej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho“ je zameraný na zriadenie MŠ s kapacitou 19 miest. Projekt nadväzuje na skúsenosti zriaďovateľa so vzdelávaním detí so zdravotným znevýhodnením. Reaguje na požiadavky rodičov, ktoré chcú svojim deťom zabezpečiť primerané vzdelanie. MŠ bude mať po zriadení a zaradení do siete škôl štatút školy zabezpečujúcej výchovu a vzdelávanie zdravých detí a detí so zdravotným znevýhodnením.

Aktivity projektu:    

 1 - Rekonštrukcia traktu „C“ budovy pre účely zriadenia materskej školy

 2 - Zníženie energetickej náročnosti budovy

 3 - Vytvorenie detského ihriska MŠ SMMK

4  - Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia MŠ SMMK

Výstupy projektu: Po realizácii projektu bude zriadená 1 nová materská škola s kapacitou 19 detí, ktorá sa stane organizačnou zložkou Spojenej školy sv. Maximiliána Márie Kolbeho. Realizáciou projektu sa vytvoria atraktívne podmienky pre predprimárne vzdelávanie vrátane inkluzívneho vzdelávania.


 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 09.02.2018 10:12
Upravené: 03.12.2019 08:56

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine