Aktualizácia č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania soc. služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení),IROP-PO2-SC211-2017-17

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 11.8.2017 Aktualizáciu č. 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 11.08.2017 06:00
Upravené: 22.08.2018 10:57

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Výzva pre stredné školy Dedina roka