Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD, kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2017-23

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program zverejnilo dňa 24.11.2017 Aktualizáciu č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD, kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2017-23.

Viac informácií nájdete na linku : www.mpsr.sk

Prezentácie IROP - v rámci špecifického cieľa 5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií : www.mpsr.sk

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Mgr. Juraj Tarášek
Vytvorené: 24.11.2017 06:00
Upravené: 22.08.2018 10:48

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Knihy na dosah Informačno-poradenské centrum pre Európske štrukturálne a investičné fondy