Aktuality odboru SO pre IROP

18.03.2022

Oznam o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77

       
V zmysle časti 1.5. „Časový harmonogram konania o žiadostiach o NFP“ výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3 stanovený na 19.04.2022, čo je zároveň termín plánovaného uzavretia výzvy.
 
18.03.2022

Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77

       
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, že z dôvodu dopytu prevyšujúceho alokáciu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO7-SC71-2021-77 plánuje uzavrieť výzvu dňa 19.04.2022, čo je zároveň termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 3. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.
 
18.03.2022

Usmernenie k aktualizácii č. 14 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

       
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17. V nadväznosti na aktualizáciu č. 14 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17, ktorej predmetom bolo navýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a príslušné územie – RIÚS Košického kraja, RO pre IROP v súlade s kap. 3.3. Využitie zásobníka žiadostí o NFP v súlade s § 21 zákona o príspevku z EŠIF pristupuje k aplikácii zásobníka projektov.
 
14.03.2022

Aktualizácia č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AKTUALIZÁCIA č. 3
k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy IROP-PO2-SC223-2019-47.
 
14.03.2022

SO pre IROP (MZ SR) - Oznam o aktualizácii č. 1 výzvy IROP-PO2-SC213-2022-91

       
SO pre IROP (MZ SR) oznamuje žiadateľom, že vykonal aktualizáciu č. 1 výzvy IROP-PO2-SC213-2022-91. Vykonané zmeny umožnia žiadateľom získať viac času na vypracovanie ŽoNFP, preukázanie splnenia vybraných podmienok poskytnutia príspevku a umožní žiadateľom komunikáciu aj v listinnej forme v súlade s novelou č. 202/2021 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF. Zmeny vykonané aktualizáciou č. 1 sú účinné od 15. marca 2022.
 
08.03.2022

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO7-SC71-2021-77, stav k 7.3.2022.

       
Počas doterajšieho trvania výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 29 853 362 Eur (zdroj EÚ), čo zároveň predstavuje sumu ŽoNFP v konaní. Z uvedenej sumy boli v rámci typov aktivít A. a B. predložené ŽoNFP v sume 22 336 554 Eur (z toho v 2. hodnotiacom kole v sume 7 380 231 Eur) a v rámci typu aktivity C. projekty v sume 7 516 808 Eur (z toho v 2. hodnotiacom kole v sume 1 900 000 Eur) (zdroj EÚ).Disponibilná výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu pre typy aktivít A. a B. predstavuje 6 600 000 (zdroj EÚ) a pre typ aktivity C. 2 000 000 (zdroj EÚ).
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.09.2021 09:54
Upravené: 17.09.2021 09:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine