Aktuality odboru SO pre IROP

08.03.2022

SO pre IROP (MZ SR) - Oznam o aktualizácii č. 1 výzvy IROP-PO2-SC214-2021-71

       
SO pre IROP (MZ SR) oznamuje žiadateľom, že vykonal aktualizáciu č. 1 výzvy IROP-PO2-SC214-2021-71. Hlavnou zmenou poskytovateľ dáva žiadateľom možnosť, aby sa rozhodli akým spôsobom budú komunikovať s poskytovateľom, či využijú právo elektronickej formy komunikácie alebo listinnej. Bola určená lehota na doplnenie alebo zmenu žiadosti o NFP, ktorá je dotknutá predmetom tejto aktualizácie a upravili sa webové linky, kde žiadatelia nájdu dokumentáciu k výzvam. Zmeny vykonané aktualizáciou č. 1 sú účinné dňom 8. marec 2022.
 
07.03.2022

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnom stave výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP , , kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76, stav k 4.3.2022

       
ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2021-76.Počas trvania 1. a 2. hodnotiaceho kola výzvy boli predložené ŽoNFP v celkovej sume 90 497 388 Eur (zdroj EÚ), čo zároveň predstavuje sumu ŽoNFP v konaní. Z celkovej sumy ŽoNFP v konaní boli počas trvania 1. hodnotiaceho kola výzvy predložené ŽoNFP v sume 79 113 676 Eur (zdroj EÚ) a počas trvania 2. hodnotiaceho kola výzvy ŽoNFP v sume 11 383 712 Eur (zdroj EÚ). Indikatívna disponibilná alokácia na výzvu predstavuje 53 900 000 Eur (zdroj EÚ).
 
25.02.2022

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód vyzvania IROP-PO7-SC73-2021-87.
 
17.02.2022

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65

       
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach, kód vyzvania IROP-PO4-SC431-2021-65.
 
10.02.2022

Informácia Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program o nedodržaní termínu na vydanie rozhodnutí o ŽoNFP v rámci výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65

       
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program („RO IROP“) si dovoľuje oznámiť žiadateľom, že z dôvodu pokračujúcej situácie s ochorením COVID 19 a s tým spojenej náročnej administrácie schvaľovacieho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok predložených v rámci 1. a 2. kola výzvy IROP-PO4-SC431-2021-65 nebude zo strany RO IROP dodržaná lehota na vydanie rozhodnutí v zmysle odseku 10. kapitoly 3.2.1.3 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov a to 70 pracovných dní od konečného termínu na predkladanie ŽoNFP.
 
04.02.2022

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Modernizácia nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť“ s kódom č. IROP-PO2-SC213-2022-91

       
Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program 2014 –2020 vyhlásilo dňa 4.02.2022 na stránke MIRRI SR Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pod názvom: „Modernizácia nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť“ s kódom výzvy: IROP-PO2-SC213-2022-91.
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7] 

 

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 17.09.2021 09:54
Upravené: 17.09.2021 09:59

Udalosti

Zobraziť všetky udalosti

Інформація на допомогу Україні Basic Information in Help of Ukraine